Késedelmi kamat az EU-országokban

Késedelmi kamat az EU-országokban

Az uniós jog értelmében az Ön cége késedelmi kamatot számíthat fel, ha ügyfelei nem rendezik időben a számlájukat. Ez vonatkozik minden olyan kereskedelmi ügyletre, melyet az Ön vállalkozása más cégekkel (köztük egyéni vállalkozókkal, ha azok önálló gazdasági vagy szakmai tevékenységük keretében járnak el), illetve hatóságokkal bonyolít le.

Feltételek:
– az Ön cége eleget tett az összes szerződéses és jogi kötelezettségének,
– az ügyfél felelős a késedelemért (tehát az nem rajta kívül álló okból következett be).
Nem számítható fel késedelmi kamat:
– fogyasztókkal kötött ügyletekben,
– kártérítések (például biztosítótársaságok kifizetései) esetében.
– az EU-országokban nem számítható fel késedelmi kamat, ha az ügyfél fizetésképtelenségi eljárás alatt áll.

A késedelmi kamat felszámítására vonatkozó határidők
Ha a fizetési határidő szerződésben van rögzítve…
Ebben az esetben Ön a fizetés esedékességének dátumát követő naptól felszámíthatja a késedelmi kamatot.
Ha az Ön ügyfele hatóság, a hatóságnak 30 naptári napon belül kell fizetnie.
Ha ügyfele egy másik cég, a szerződésben foglalt fizetési határidő nem haladhatja meg a 60 naptári napot, kivéve ha Ön kifejezetten más határidőben állapodik meg ügyfelével, és ez a határidő nem tekinthető rendkívül hátrányosnak az Ön, vagyis a hitelező számára.

Ha a szerződés nem rögzíti a fizetési határidőt…
Ilyen esetben a számla vagy a fizetési felhívás kézhezvétele után 30 naptári nappal automatikusan késedelmi kamat válik esedékessé.
Ha nem állapítható meg a számla kézhezvételének időpontja, akkor késedelmi kamat az áruk átvétele, illetve a szolgáltatások teljesítése után 30 naptári nappal számítható fel.
Ha az ügyfél az áru átvételét vagy a szolgáltatás teljesítését megelőzően kapja kézhez a számlát, a 30 napos időszak az áru átvételének vagy a szolgáltatás teljesítésének napját követően veszi kezdetét.
A késedelmi kamat mértéke
A késedelmi kamat a referencia-kamatláb és egy kiegészítő kamatláb összege.
A kiegészítő kamatlábnak legalább 8%-nak kell lennie, de pontos mértékét az egyes tagállamok maguk határozhatják meg. Ennél alacsonyabb kamatlábat azonban a hatóságok nem írhatnak elő.
Ha a kamatigény vállalkozások közötti késedelmes fizetési ügyletek kapcsán merül fel, és a felek nem jutnak megállapodásra, a késedelmes fizetésre vonatkozóan meghatározott törvényes kamatlábat kell alkalmazni.
Az euróövezetben a referencia-kamatláb az Európai Központi Bank fő refinanszírozási műveleteinél alkalmazott kamatláb.
Azokban az EU-országokban, amelyeknek a hivatalos fizetőeszköze nem az euró, a referencia-kamatlábat – a pénzintézetek által a jegybanktól felvett kölcsönök után fizetett kamat mértékét – a tagállamok jegybankjai határozzák meg.
Mindkét esetben a január 1-jén, illetve a július 1-jén közzétett referencia-kamatlábak érvényesek a közzétételt követő 6 hónapban lebonyolított összes tranzakcióra.
Ha például az Ön által kiállított számla fizetési határideje március 15-e, akkor a január 1-jei referencia-kamatlábat kell alkalmazni.
A cikk forrása: http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/late-payment-fees/index_hu.htm
KÉSEDELMIKAMAT-KALKULÁTOR: http://www.kamatkalkulator.hu/kesedelmi-adatbevitel