Vymáhanie na Slovensku

Inkaso, správa a vymáhanie pohľadávok na základe provízie po úspechu v konaní

Akokoľvek sa snažíte o plynulú evidenciu svojich pohľadávok, napriek všetkej Vašej snahe ich nedokážete spravovať bez problémov? Máte pocit, že nastal čas efektívnych a odborných opatrení voči neplatičom a odberateľom v omeškaní? Popri tuzemských dlžníkoch máte neplatičov aj zo zahraničia? Obráťte sa na nás s dôverou!

Ponúkame pre Vás individuálny spôsob vymáhania pohľadávky

Spôsob vymáhania našou spoločnosťou charakterizuje účinnosť, plynulosť, rýchlosť, diskrétnosť a úplná legitímnosť v každom štádiu inkasného procesu. Prioritne sa zaoberáme s vymáhaním medzinárodných pohľadávok po lehote splatnosti, ale venujeme sa aj vymáhaniu pohľadávok v Slovenskej republike.

Od prvotného nadviazania kontaktu až po vyrovnanie dlžnej čiastky: aj v tuzemsku

Z hľadiska likvidity Vašej spoločnosti považujete za dôležité, aby Vaše faktúry boli uhradené načas, ale na spravovanie pohľadávok nemáte voľné ľudské zdroje? V záujme čo najrýchlejšieho úspešného vymoženia Vašich finančných prostriedkov sa obráťte na nás!

Ponúkame pomoc:

  • pri vyhľadávaní aktuálneho kontaktu dlžníka,
  • v objasňovaní okolností daného prípadu,
  • realizujeme profesionálnu korešpondenciu, odborné rokovanie,
  • v nadväznosti na vyššie uvedené vypracovávame splátkové kalendáre,
  • vykonávame dohľad nad prípadnými čiastkovými úhradami,
  • udržiavame kontakt prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov,
  • zastupujeme Vás korektne a cieľavedome proti Vašim dlžníkom,
  • za krátky čas urobíme poriadok v stave Vašich pohľadávok.
 

Kontaktujte nás včas!

Pretože čas plynie a platobná disciplína dlžníkov sa s odstupom času zhoršuje.

Ponúkame naše odborné skúsenosti iba za províziu z úspešných konaní!

Naše profesionálne skúsenosti z oblasti vymáhania pohľadávok a naše jazykové znalosti Vám ponúkame iba za províziu z úspešne vymožených prostriedkov.

Uzatvorte s nami zmluvu o spolupráci, buďme účinní spoločne!

Postúpte nám poverenie na Vaše zastupovanie, aby sme s Vašimi zákazníkmi v omeškaní mohli rokovať z pozície Vašich partnerov.

Čím skôr nás kontaktujete, tým bude vymáhanie Vašej pohľadávky úspešnejšie!

Pre nás sú prioritné Vaše požiadavky, naše ciele sa zhodujú s Vašimi. Všetky prípady, ktoré prijímame na vymáhanie, majú u nás prioritné postavenie. Vyplnenie kontaktného formulára nebude mať pre Vás žiadne právne následky. Pri vypĺňaní kontaktného formulára nie je nevyhnutné, aby ste uvádzali dôverné informácie. Po zaslaní formulára Vás budeme kontaktovať, dostanete odpovede na svoje otázky a dohodneme sa, ktorý z dostupných prostriedkov bude najvhodnejší na uplatnenie Vašej pohľadávky.


Prosím o zaslanie cenovej ponuky